Všeobecné obchodné podmienky


 1. Všeobecné ustanovenia
 • 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ivona Hipšová prevádzka J.A.Gagarina 1478, Šoporňa 925 52 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  Kontaktné údaje predávajúceho: Ivona Hipšová
  Poštová adresa: Šoporňa 1478, 925 52
  Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
 • IČO: 46410881
 • DIČ:1082392806
 • IČO DPH: SK 1082392806
 • Telefón: 0908136465
  E-mail: info.ivy.sk@gmail.com

  Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
  Trhová 2, 917 01 Trnava1
 • Odbor výkonu dozoru
  tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656
  http://www.soi.sk
  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 • 1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 • 1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • 1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.